Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

28/2006 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 11 sierpnia 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 10 sierpnia 2006r. umowy z Kancelarią Sejmu  z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych dla biur poselskich przez okres 4 lat na łączną kwotę brutto wynoszącą 9 026 780,00 zł, (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Betacom tj. w kwocie 451 339,00 zł, słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć.
Betacom jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:
1) w wysokości 0,5 ‰ kwoty brutto 2 256 695,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu świadczenia pełnego zakresu usługi na każdym stanowisku w przypadku:
a) pierwotnego uruchomienia świadczenia usługi,
b) zmiany lokalizacji biura,
c) utworzenia nowego biura w trakcie kadencji lub po jej zakończeniu,
Kara w tej samej wysokości obowiązuje także w przypadku opóźnienia w dezaktywacji usługi w związku z likwidacją biura z powodu wygaśnięcia mandatu posła.
2) w wysokości 0,4 ‰ kwoty brutto 2 256 695,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)  za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi wynikającej z nie usunięcia problemu technicznego w danym biurze wynoszącej łącznie więcej niż 72 godziny w ciągu okresu rozliczeniowego,
3) w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot Umowy za odstąpienie przez Betacom od Umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Betacom. Uiszczenie tej kary umownej nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty za zrealizowane usługi.
Okoliczności, w których nie nalicza się kar umownych to:
wystąpienie siły wyższej lub zawinione przez użytkownika uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania powodujące przerwę w świadczeniu usługi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o  ofercie -informacje bieżące i okresowe

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij