Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

34/2018 - Betacom - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29 sierpnia 2018 r. 1 sierpnia 2018

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 29 sierpnia 2018 r. 
o godzinie 1400 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej; 
 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej; 
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy. 
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. 
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej. 
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij