Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Walne Zgromadzenie Betacom S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 15.00. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał. Zał. do RB 18/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 20 lipca 2017r.Zał. do RB 18/2017 - Projekty uchwał ZWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 20 lipca 2017r.

 

Poniżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku, na godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, uzupełniony o nowe punkty na podstawie wniosków Akcjonariuszy ogłoszonych raportem nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Pytania do władz Spółki dotyczące:
- strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście „otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki.
- zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
15. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Betacom S.A. i liczbie głosów z tych akcji

stan na dzień 23 czerwca 2017r.

Kapitał zakładowy Betacom S.A. wynosi 2.020.000,00 zł i składa się z:

  • 555.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 145.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz
  • 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynosi 2.020.000.

Kontakt

Betacom S.A. - Walne Zgromadzenieul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
T: +48 22 5339 888 / F: +48 22 5339 899
E-mail: wz@betacom.com.pl

 

 

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij