Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Wybrane dane finansowe

 

2015

2014

2013

2012

2011

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

105 131

93 811

107 920

78 171

81 312

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

62 865

56 078

64 125

49 109

43 219

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

42 266

37 733

43 795

29 062

38 093

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

93 142

82 726

94 357

65 445

68 724

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

54 169

47 638

54 508

39 408

35 061

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

38 973

35 088

39 849

26 037

33 663

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

11 989

11 085

13 563

12 726

12 588

IV. Koszty sprzedaży

5 863

5 835

6 400

5 918

6 663

V. Koszty ogólnego zarządu

3 939

3 714

4 608

4 590

3 702

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

2 187

1 536

2 555

2 218

2 223

VII. Pozostałe przychody operacyjne

134

505

241

176

276

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

50

391

25

13

135

2. Inne przychody operacyjne

84

114

216

163

141

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

137

116

23

266

85

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

36

81

2

127

33

2. Inne koszty operacyjne

101

35

21

139

52

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 184

1 925

2 773

2 128

2 414

X. Przychody finansowe

350

415

489

295

244

1. Odsetki, w tym:

311

378

316

242

235

- od jednostek powiązanych

     

32

25

2. Zysk ze zbycia inwestycji

       

9

3. Inne

39

37

173

53

 

XI. Koszty finansowe

210

187

262

232

575

1. Odsetki w tym:

210

187

247

232

283

2. Aktualizacja wartości inwestycji

         

3. Inne

   

15

 

292

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

2 324

2 153

3 000

2 191

2 083

XIII. Zysk (strata) brutto

2 324

2 153

3 000

2 191

2 083

XIV. Podatek dochodowy

501

450

610

487

458

a) część bieżąca

475

538

902

 

56

b) część odroczona

26

-88

-292

487

402

XV. Zysk (strata) netto

1 823

1 703

2 390

1 704

1 625

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

1 823

1 703

2 390

1 704

1 625

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

2 020 000

2 020 000

2 020 000

2 020 000

2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

0,90

0,84

1,18

0,84

0,80

           

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-2 632

-4 285

5 468

6 436

4 427

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-2 423

-914

10

-684

-781

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1 563

3 840

-2 619

-1 997

-633

Przepływy pieniężne netto, razem

-1 354

-1 359

2 859

3 755

3 013

Aktywa, razem

54 974

56 221

41 834

39 691

34 822

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

35 178

36 733

22 029

20 862

16 485

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij