Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Wybrane dane finansowe

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

157 810  123 557

105 131

93 811

107 920

78 171

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

86 396  70 135

62 865

56 078

64 125

49 109

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

71 414 53 422 

42 266

37 733

43 795

29 062

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

140 096 110 177 

93 142

82 726

94 357

65 445

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

78 314 61 496 

54 169

47 638

54 508

39 408

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

61 782 48 681 

38 973

35 088

39 849

26 037

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

17 714 13 380 

11 989

11 085

13 563

12 726

IV. Koszty sprzedaży

9 242 9 061 

5 863

5 835

6 400

5 918

V. Koszty ogólnego zarządu

5 242 3 790 

3 939

3 714

4 608

4 590

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

3 230 529 

2 187

1 536

2 555

2 218

VII. Pozostałe przychody operacyjne

163 146 

134

505

241

176

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

62 41 

50

391

25

13

2. Inne przychody operacyjne

101 105 

84

114

216

163

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

139 79 

137

116

23

266

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

104 31 

36

81

2

127

2. Inne koszty operacyjne

35 48 

101

35

21

139

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

3 254 596 

2 184

1 925

2 773

2 128

X. Przychody finansowe

201 252 

350

415

489

295

1. Odsetki, w tym:

78  244

311

378

316

242

- od jednostek powiązanych

123        

32

2. Zysk ze zbycia inwestycji

           

3. Inne

0

39

37

173

53

XI. Koszty finansowe

239 253 

210

187

262

232

1. Odsetki w tym:

149  253

210

187

247

232

2. Aktualizacja wartości inwestycji

           

3. Inne

90      

15

 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

3 216 595 

2 324

2 153

3 000

2 191

XIII. Zysk (strata) brutto

3 216  595

2 324

2 153

3 000

2 191

XIV. Podatek dochodowy

659 168 

501

450

610

487

a) część bieżąca

731  

475

538

902

 

b) część odroczona

-72 158 

26

-88

-292

487

XV. Zysk (strata) netto

2 557 427 

1 823

1 703

2 390

1 704

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

2 557 427 

1 823

1 703

2 390

1 704

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

2 020 000 2 020 000 

2 020 000

2 020 000

2 020 000

2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

1,27 0,21 

0,90

0,84

1,18

0,84

             

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

7 774  3 593

2 632

-4 285

5 468

6 436

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 901 -1 128 

-2 423

-914

10

-684

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-4 357 -6 285 

-1 563

3 840

-2 619

-1 997

Przepływy pieniężne netto, razem

1 516 -3 820 

-1 354

-1 359

2 859

3 755

Aktywa, razem

57 759  52 301

54 974

56 221

41 834

39 691

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

36 935 33 694 

35 178

36 733

22 029

20 862

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij