Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Wybrane dane finansowe

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

 123 557

105 131

93 811

107 920

78 171

81 312

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

 70 135

62 865

56 078

64 125

49 109

43 219

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

53 422 

42 266

37 733

43 795

29 062

38 093

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

110 177 

93 142

82 726

94 357

65 445

68 724

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

61 496 

54 169

47 638

54 508

39 408

35 061

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

48 681 

38 973

35 088

39 849

26 037

33 663

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

13 380 

11 989

11 085

13 563

12 726

12 588

IV. Koszty sprzedaży

9 061 

5 863

5 835

6 400

5 918

6 663

V. Koszty ogólnego zarządu

3 790 

3 939

3 714

4 608

4 590

3 702

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

529 

2 187

1 536

2 555

2 218

2 223

VII. Pozostałe przychody operacyjne

146 

134

505

241

176

276

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

41 

50

391

25

13

135

2. Inne przychody operacyjne

105 

84

114

216

163

141

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

79 

137

116

23

266

85

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

31 

36

81

2

127

33

2. Inne koszty operacyjne

48 

101

35

21

139

52

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

596 

2 184

1 925

2 773

2 128

2 414

X. Przychody finansowe

252 

350

415

489

295

244

1. Odsetki, w tym:

 244

311

378

316

242

235

- od jednostek powiązanych

       

32

25

2. Zysk ze zbycia inwestycji

         

9

3. Inne

39

37

173

53

 

XI. Koszty finansowe

253 

210

187

262

232

575

1. Odsetki w tym:

 253

210

187

247

232

283

2. Aktualizacja wartości inwestycji

           

3. Inne

     

15

 

292

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

595 

2 324

2 153

3 000

2 191

2 083

XIII. Zysk (strata) brutto

 595

2 324

2 153

3 000

2 191

2 083

XIV. Podatek dochodowy

168 

501

450

610

487

458

a) część bieżąca

 

475

538

902

 

56

b) część odroczona

158 

26

-88

-292

487

402

XV. Zysk (strata) netto

427 

1 823

1 703

2 390

1 704

1 625

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

427 

1 823

1 703

2 390

1 704

1 625

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

2 020 000 

2 020 000

2 020 000

2 020 000

2 020 000

2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

0,21 

0,90

0,84

1,18

0,84

0,80

             

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 3 593

2 632

-4 285

5 468

6 436

4 427

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 128 

-2 423

-914

10

-684

-781

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-6 285 

-1 563

3 840

-2 619

-1 997

-633

Przepływy pieniężne netto, razem

-3 820 

-1 354

-1 359

2 859

3 755

3 013

Aktywa, razem

 52 301

54 974

56 221

41 834

39 691

34 822

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

33 694 

35 178

36 733

22 029

20 862

16 485

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij