18/2005

Betacom S.A. nabycie akcji przez członka zarządu

18 lipca 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Mirosław Załęski – Prezes Zarządu Spółki w wyniku transakcji zakupu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył w dniach 13-15 lipca 2005 roku łącznie 8.857 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 19,54 złotych za jedną akcję. Mirosław Załęski obecnie posiada 236 800 akcji Betacom S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie raportów bieżących i okresowych.

Kontakt dla inwestorów