18/2012

Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy

19 grudnia 2012
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2012r. podpisanej umowy z Bankiem Ochrony Środowiska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12.
Przedmiotem umowy jest oferowanie przez Betacom jako Partnera Handlowego IBM i Reselera IBM na rzecz Banku pakietu usług serwisu sprzętu i oprogramowania IBM

Łączna wartość umowy wynosi 10 362 000,00 zł netto ( słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Termin obowiązywania umowy: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015r.

Odpowiedzialność Betacom z tytułu realizacji Umowy ograniczona jest odrębnie dla każdego zakresu przedmiotu Umowy w następujący sposób:
Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 3% miesięcznej opłaty serwisowej dla danej Maszyny za każdą godzinę zwłoki w przypadku przekroczenia określonego czasu naprawy, jednakże jednorazowo nie więcej niż 50% miesięcznej opłaty serwisowej za daną maszynę; łączna całkowita odpowiedzialność z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem, przypadających w okresie 12 miesięcy i ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z Umowy nie może przekroczyć 10% wartości netto rocznej opłaty serwisowej

Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia. Łączna całkowita odpowiedzialności z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków z objętych niniejszym podpunktem przypadających w okresie obowiązywania Umowy i ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z Umowy nie może przekroczyć 2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto

Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia. Łączna całkowita odpowiedzialności z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem przypadających w okresie obowiązywania Umowy i ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z Umowy nie może przekroczyć 2% wartości całkowitego wynagrodzenia.

Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2% miesięcznej netto opłaty serwisowej dla danej maszyny za każdą godzinę zwłoki w przypadku przekroczenia określonego czasu naprawy, jednakże jednorazowo nie więcej niż 40% miesięcznej opłaty serwisowej za daną maszynę; łączna całkowita odpowiedzialność z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem, przypadających w okresie 12 miesięcy nie może przekroczyć 8% wartości netto rocznej opłaty serwisowej.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów