7/2011

BETACOM S.A. Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A.

17 sierpnia 2011
Betacom

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy uchwały nr 05/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Betacom S.A. Członka Zarządu Pana Alberta Borowskiego w związku ze złożoną przez niego rezygnacją i zwolniła go z zakazu konkurencji.

Kontakt dla inwestorów