39/2004

Betacom SA termin i porządek obrad ZWZA

11 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. („Betacom”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 399 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 sierpnia 2004r. na godz. 10.00. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Rozpatrzenie sprawozdań władz spółki, bilansu, rachunku zysku i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2004r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2004r.,
– udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium członkom Rady,
– podział wypracowanego zysku w kończącym się roku obrachunkowym dnia 31marca 2004r.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Betacom SA informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi , prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno być złożone w siedzibie Spółki co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 03 września 2004 r. do godz. 17.00. wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Połczynskiej 31A (IV piętro). Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Podstawa prawna:
§ 49 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów