8/2004

Przydział Akcji serii E Betacom S.A.

12 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2004 roku dokonał przydziału akcji serii E Spółki.

Subskrypcja akcji serii E została otwarta 2 lutego 2004 roku i zamknięta 11 lutego 2004 roku. Zapisy w Transzy Otwartej przyjmowane były w dniach od 2 do 5 lutego 2004 roku. Deklaracje w procesie budowania księgi popytu na akcje od inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisu w Transzy Zamkniętej przyjmowane były w dniach od 2 do 6 lutego 2004 roku do godziny 12.00.

Zapisy w Transzy Zamkniętej przyjmowane były w dniach od 9 do 11 lutego 2004 roku.

W publicznej subskrypcji Spółka zaoferowała 450.000 akcji serii E:

* 200.000 akcji w Transzy Otwartej, oraz
* 250.000 akcji w Transzy Zamkniętej.

Zarząd podjął decyzję o nie przesuwaniu akcji pomiędzy transzami.

W Transzy Otwartej złożono 1.206 zapisów na łączną liczbę 2.473.552 akcji serii E. Zarząd Betacom S.A. w Transzy Otwartej przydzielił 200.000 akcji 1.147 inwestorom. Średnia stopa redukcji w grupie inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Otwartej i nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu w Transzy Zamkniętej wyniosła 91,85%. Inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu w Transzy Zamkniętej nie przydzielono akcji w Transzy Otwartej.

W procesie budowy księgi popytu na akcje złożono 34 deklaracje na łączną liczbę 5.127.000 akcji, w tym 30 deklaracji na 5.007.000 akcji po cenie emisyjnej 28 zł.

Emitent za pośrednictwem oferującego, zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółki, skierował 21 zaproszeń do złożenia zapisów w Transzy Zamkniętej na łączną liczbę 250.000 akcji. Wstępna alokacja akcji w Transzy Zamkniętej, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje, w dniu 6 lutego 2004 roku, odbyła się przy zastosowaniu średniej stopy redukcji w wysokości 95,01%.

W ramach Transzy Zamkniętej złożonych zostało 38 zapisów na łączną liczbę 250.000 akcji. Zapisy na akcje zostały złożone, na podstawie zaproszeń wystosowanych do inwestorów, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje. Różnica pomiędzy liczbą skierowanych zaproszeń, a liczbą subskrybentów w Transzy Zamkniętej wynika z zapisów złożonych przez podmioty zarządzające na zlecenie portfelami papierów wartościowych, do których skierowano łączne zaproszenia do złożenia zapisu. Zapisy na akcje w Transzy Zamkniętej zostały złożone, zgodnie z wystosowanymi zaproszeniami. W ramach Transzy Zamkniętej Zarząd Betacom S.A. przydzielił 250.000 akcji 38 inwestorom. Przydział akcji serii E w Transzy Zamkniętej został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami.

Akcje serii E Betacom S.A. obejmowane były po cenie emisyjnej równej 28 złotych za jedną akcję.

Betacom S.A. nie zawarł umów o subemisje usługową bądź inwestycyjną akcji serii E.

Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii E wyniosła 12.600.000,00 złotych.

Do kosztów emisji zaliczone zostaną:
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 606.860,00
Koszty promocji planowanej oferty 301.559,25
Koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 64.420,00
Razem 972.839,25

Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii E zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji serii E.

Średni koszt przypadający na jedną akcję serii E wyniósł 2,16 zł.

Podstawa prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów