17/2017

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

23 czerwca 2017
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2017 roku w wysokości 101 tys. zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 326 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2017 roku podejmie Walne Zgromadzenie Betacom S.A

Kontakt dla inwestorów