25/2017

Wypłata dywidendy Betacom S.A.

21 lipca 2017
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy, na mocy której przeznaczyło kwotę 101.000,00 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 04.08.2017 r. oraz określiło dzień wypłaty dywidendy na dzień 17.08.2017r.

Kontakt dla inwestorów