Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

12/2006 - Betacom SA podpisanie umowy z Immobilia Sp. z o.o. 3 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. informuje o podpisaniu w dniu 2 marca 2006 roku umowy pomiędzy Betacom S.A. i Immobilia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu określającej zasady współpracy, wykonania, odpowiedzialności i rozliczenia kontraktu zawartego pomiędzy Konsorcjum, w skład którego wchodzą obie spółki a Ministerstwem Edukacji i Nauki na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych do 975 szkół oraz przyłączenie ich do istniejącej sieci Internet.

Wartość wynagrodzenia Betacom za wykonanie usług instalacji i integracji oraz dostaw sprzętu wynosi brutto 12.294.580,50 (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt 50/100 złotych).
Termin realizacji umowy określono do dnia 17 kwietnia 2006r.

Każda ze stron umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jest zobowiązana do zapłaty drugiej stronie Konsorcjum kary umownej w wysokości 1.000.000 zł.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Zamówieniu lub Umowie MEiN, winna temu Strona przejmuje odpowiedzialność za uczynienie zadość roszczeniom Zamawiającego oraz zobowiązuje się pokryć koszty związane z wykonaniem przypisanej części prac drugiemu członkowi Konsorcjum. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym Zamawiającego,  wynikającą z faktu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy MEiN. W stosunkach wewnętrznych każda ze Stron ponosi odpowiedzialność w zakresie prac przez nią wykonywanych. W przypadku zaspokojenia przez jedną ze Stron w/w roszczeń osoby trzeciej lub Zamawiającego, stronie tej przysługują roszczenia regresowe do Strony ponoszącej odpowiedzialność za zaistnienie powyższych roszczeń. Jeżeli Zamawiający na podstawie Umowy MEiN zażąda zapłaty jakiejkolwiek należności lub skorzysta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy MEiN, albo wykonania innego zobowiązania określonego zawartą Umową MEiN, w tym również wystąpi do członków Konsorcjum o zapłatę kary umownej, kosztami i opłatami związanymi z takimi żądaniami zostanie obciążony wyłącznie członek Konsorcjum uznany za winnego zaistniałej sytuacji. Każdy z członków Konsorcjum jest wyłącznie odpowiedzialny za zobowiązania zaciągnięte przez niego indywidualnie względem osób trzecich w celu realizacji Zamówienia. Każda ze Stron będzie wyłącznie odpowiedzialna za swoich podwykonawców. Błędy w instalacji, konfiguracji czy integracji Pracowni są wyłączną winą Integratora, który w całości ponosi koszty ich usuwania, bez względu na to czy są wynikiem jego bezpośrednich działań czy też działań jego podwykonawców. We wzajemnych stosunkach każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność za swój zakres prac.

Jako kryterium uznania umowy z znaczącą uznano wartość przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij