Raporty bieżące

Investor click mouse checking stock market on computer laptop with stock market graph up background
Betacom
Rok 2021
72021
10 marca 2021

Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 marca 2021 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru (dokooptowania) członka Rady Nadzorczej. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana...

>
22 lutego 2021 6/2021

Informacja dotycząca odpisu aktualizującego

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o konieczności dokonania aktualizacji aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego na dostarczenie licencji do jednego z kontrahentów zagranicznych. Zdarzenie to jest...

>
12 lutego 2021 5/2021

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2021 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Bożeńskiego ze skutkiem na...

>
29 stycznia 2021 4/2021

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 stycznia 2021r. został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. Aneks („Aneks”)...

>
28 stycznia 2021 3/2021

Odwołanie Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki Betacom S.A.

Działając na podstawie postanowień § 5 pkt.4 oraz § 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w...

>
26 stycznia 2021 2/2021

Rezygnacja Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki Betacom S.A.

Działając na podstawie postanowień § 5 pkt.4 oraz § 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w...

>
15 stycznia 2021 1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r.

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 1, ust.5 i ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji...

>
pokaż więcej