Raporty bieżące

Investor click mouse checking stock market on computer laptop with stock market graph up background
Betacom
Rok 2021
182021
28 października 2021

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 października 2021r. został zawarty z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy z...

>
15 października 2021 17/2021

Rezygnacja Członka Zarządu spółki Betacom S.A.

Działając na podstawie postanowień § 5 pkt.4 oraz § 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w...

>
4 października 2021 16/2021

Realizacja Etapu II Umowy inwestycyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r. - nabycie i objęcie udziałów w spółce Control System Software sp. z o.o.

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z Umową Inwestycyjną z dnia 05 czerwca 2018 r., regulującą m.in. zasady transakcji zakładającej sukcesywne nabywanie udziałów w spółce Control...

>
30 września 2021 15/2021

Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2021 roku zatwierdziło powołanie Pana Pawła Mielcarza dokonane przez Radę Nadzorczą w dniu 9...

>
30 września 2021 14/2021

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 29 września 2021 roku

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2021 roku.

>
30 września 2021 13/2021

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2021 roku

Zarząd BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 29...

>
10 września 2021 12/2021

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.

Zarząd spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu nr 11/2021 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom...

>
pokaż więcej