Raporty bieżące

Investor click mouse checking stock market on computer laptop with stock market graph up background
Betacom
Rok 2020
72020
31 lipca 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 31 sierpnia 2020r.

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne...

>
31 lipca 2020 6/2020

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej pana dr Zbigniewa R. Wierzbickiego z...

>
12 maja 2020 5/2020

Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Betacom SA

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 maja 2020 r. subwencji finansowej w wysokości 3,5 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego w...

>
8 maja 2020 4/2020

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 maja 2020r. podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”)...

>
8 maja 2020 3/2020

Potencjalny wpływ COVID - 19 na działalność Betacom SA

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 MAR oraz w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatu Urzędu Komisji...

>
30 stycznia 2020 2/2020

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 stycznia 2020r. został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. Aneks („Aneks”)...

>
14 stycznia 2020 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r.

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 1, ust.5 i ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji...

>
pokaż więcej