Walne Zgromadzenie

Betacom

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A.

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też „K.s.h.”) Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 21 września 2023 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2023 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, na mocy której kwota w wysokości 929.200,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych) przeznaczona została do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy, zaś kwota w wysokości 102.112,95 zł (sto dwa tysiące sto dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiało wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

 • dywidenda wynosi 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na jedną akcję;
 • dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
 • listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 28 września 2023 r.;
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 października 2023 r.

Betacom S.A.

 • Walne Zgromadzenie
 • ul. Połczyńska 31A,
 • 01-377 Warszawa