Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

30/2006 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 21 sierpnia 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 18 sierpnia 2006r. umowy przez "Konsorcjum Betacom S.A. (partner Konsorcjum) i Instytutu Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. (lider Konsorcjum)."  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Zamawiający) z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest realizacja projektu Akademia PARP polegającego na realizacji usług szkoleniowych tradycyjnych i elearningowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Łączna wartość umowy wynosi brutto 14 200 000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) z czego na Betacom S.A. przypada kwota brutto 4 018 503,40 zł (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy pięćset trzy 40/100 złotych)

Termin realizacji umowy został określony do 31 grudnia 2007r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa bankowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 284 000 zł, (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
Członkowie Konsorcjum odpowiadają solidarnie za realizację umowy i są  zobowiązani do zapłaty kar umownych:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej w przypadku:
a) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty umowy;
b) opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów Projektu określonych w Zakresie Zadań Wykonawcy oraz w harmonogramie w wysokości 0,1% kwoty umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) nieosiągnięcia rezultatów określonych w Zakresie Zadań Wykonawcy dotyczących liczby przeszkolonych uczestników w wysokości 40 (słownie: czterdziestu) złotych brutto za każdego nieprzeszkolonego uczestnika szkoleń.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kary umowne potrącone zostaną z bieżących płatności lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru Zamawiającego.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij