Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

3/2010 - Betacom - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 1 lutego 2010

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu  1 lutego 2010r. umowy przez "Konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej estakada.pl Sp. z o.o. (lider Konsorcjum). i Betacom S.A. (partner Konsorcjum)"  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Zamawiający) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu Akademia PARP polegającego na realizacji usług szkoleniowych tradycyjnych i elearningowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Łączna wartość umowy wynosi brutto 14 148 400 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych) z czego na Betacom S.A. przypada kwota brutto 3 537 100 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto złotych)
Termin realizacji umowy został określony do 1 grudnia 2012r.
Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest depozyt lub gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 424 452 zł, (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote).
Członkowie Konsorcjum odpowiadają solidarnie za realizację umowy i są  zobowiązani do zapłaty kar umownych:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej w przypadku:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia
2) za podzlecanie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie wymienionym w ofercie w wysokości 5 % wynagrodzenia
3) W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu realizacji usługi w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

 

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij