Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

5/2011 - BETACOM - Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy 2 lutego 2011

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 1 lutego 2011r. umowy przez Konsorcjum Engave Sp. z o.o.(lider Konsorcjum) i Betacom S.A. (partner Konsorcjum) z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186.

Przedmiotem umowy są „Usługi serwisowe serwerów bazodanowych wraz z osprzętem w Centrali NFZ oraz oddziałach wojewódzkich NFZ”. Przez usługi serwisowe Zamawiający rozumie usługi: usunięcia awarii, wsparcia technicznego, aktualizacji oprogramowania oraz przeprowadzenie warsztatów.

Łączna wartość umowy wynosi brutto 12 420 210,00 zł ( słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziesięć złotych).

Termin realizacji umowy został określony do 31.12.2012r.

Zabezpieczeniem  należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 248 404,20 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta cztery złote dwadzieścia groszy).
Członkowie Konsorcjum odpowiadają solidarnie za realizację umowy i są zobowiązani do zapłaty kar umownych:
1) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie do 7 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu awarii zgłoszonych w okresie obowiązywania umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdą godzinę opóźnienia liczoną od godziny wyznaczonej. Łączna kwota z tego tytułu nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy 50 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij