Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

17/2012 - Betacom - Betacom SA - Podpisanie znaczącej umowy 3 grudnia 2012

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 30 listopada 2012r. umowy z Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie przy ul. Pl. Bankowy 3/5.
Przedmiotem umowy jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot Umowy obejmuje dostarczenie dwóch tysięcy nowych komputerów mobilnych (dysponujących nowymi urządzeniami wewnętrznymi zapewniającymi szerokopasmowy, bezprzewodowy, niezależny od HotSpotów, dostęp do sieci Internet w granicach administracyjnych m.st. Warszawy wraz z zainstalowanym na nich odpowiednim oprogramowaniem, właściwymi licencjami i gwarancjami Wykonawcy), zapewnienie szerokopasmowego, bezprzewodowego, niezależnego od HotSpotów, dostępu do sieci Internet w granicach administracyjnych m.st. Warszawy dla dostarczonych Uczestnikom Projektu komputerów mobilnych, zbudowanie i uruchomienie platformy usług elektronicznych (PUE) oraz utrzymanie jej w sprawności i dostępności dla Uczestników Projektu, świadczenie usługi Helpdesk dla Uczestników Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem serwisu technicznego dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania, zorganizowanie szkoleń stacjonarnych.

Łączna wartość umowy wynosi brutto 24 500 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Termin realizacji umowy został określony do 30.11.2016 r.

Zabezpieczeniem  należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 2 450 000,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca, obowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następującej wysokości:
- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie sprzętu oraz zbudowania i uruchomienia platformy usług elektronicznych  Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy;
- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji świadczenia usługi Helpdesk dla Uczestników Projektu oraz zorganizowania szkoleń stacjonarnych Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto umowy;
- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto umowy;
- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto umowy;
- za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo naruszenie obowiązku określonego w umowie ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego komputerów mobilnych w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto umowy;
- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu Uczestnikowi Projektu sprzętu zastępczego Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn 0,001 % wynagrodzenia brutto umowy oraz liczby Uczestników Projektu, którym nie dostarczono sprzętu zastępczego w terminie;
- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w  udostępnieniu dokumentacji, dla prowadzonych w Projekcie kontroli i audytów związanych z realizacją umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij