Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

13/2015 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 30 września 2015

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 29 września 2015 roku Spółka podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Umowę na świadczenie pakietu usług serwisu sprzętu i oprogramowania IBM oraz Lenovo na łączną kwotę netto 10,1 mln PLN w tym 507 tys. EUR po średnim kursie NBP z dnia publikacji raportu (1 EUR = 4,2386 PLN).
Termin realizacji umowy został określony do 31.12.2018r.

Powyższa Umowa zawiera następujące kary umowne:
1. Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie usług wsparcia do oprogramowania IBM w wysokości 0,2% kwoty ‘Wartości w EUR netto” właściwej dla danego oprogramowania. Łączna całkowita odpowiedzialność z tytułu kar umownych i ewentualnej dodatkowej odpowiedzialności odszkodowawczej przenoszącej wysokość kar umownych ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem nie może przekroczyć 1% wartości całkowitego wynagrodzenia netto podanego w EUR.
2. Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto tj. 199,40 zł za każdy dzień opóźnienia audytu sieci SAN. Łączna całkowita odpowiedzialność z tytułu kar umownych  ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem nie może przekroczyć 10% wartości kwoty 39,8 tys. zł.
3. Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto tj. 75 zł za każdy dzień opóźnienia usług wdrożeniowo-serwisowych sieci SAN. Łączna całkowita odpowiedzialność z tytułu kar umownych  ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem nie może przekroczyć 10% wartości kwoty 15 tys. zł.
4. Opóźnienia w realizacji Umowy będące wyłącznie skutkiem działania Banku i mogące spowodować zmianę terminu realizacji usług, obciążają wyłącznie Bank. W takiej sytuacji termin realizacji usług ulegnie wydłużeniu o tyle dni, ile Bank pozostawał w zwłoce z wykonaniem obowiązków wynikających z ustaleń między Stronami.
5. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w pkt. 2 i 3 Bank może żądać od Betacom w tych przypadkach odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 20% wartości kwoty  54,8 tys. zł.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość Umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij