Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

47/2004 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 września 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A. zwołanym na dzień 10 września 2004 r. (piątek), na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, przedstawi następujące projekty uchwał:

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2004r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 marca 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.352.590,06 PLN,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.584.798,01 PLN,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.035.601,90 PLN,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku o kwotę 8.072.885,15 PLN,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. następującym członkom Zarządu Spółki:
1. Panu Mirosławowi Załęskiemu - Prezesowi Zarządu,
2. Panu Januszowi Smoczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu,
3. Panu Robertowi Frechowiczowi - Członkowi Zarządu,
4. Panu Jarosławowi Gutkiewiczowi - Członkowi Zarządu,
5. Panu Jackowi Woźniakowskiemu - Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2004r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. oraz z oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.,
2. wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy trwający od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Panu Andrzejowi Wysockiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
2. Pani Halinie Chmara - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
3. Panu Adamowi Kostrzewie - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 10 października 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
4. Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
5. Panu Zbigniewowi Woźniakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku,
6. Pani Annie Załęskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2003 roku do 10 października 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie podziału zysku netto
wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej przeznacza całość zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 01.04.2003r. do 31.03.2004r. w wysokości 1.584.798,01 PLN (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej [______].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna ustala następujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - [_____],
2. pozostali członkowie Rady Nadzorczej - [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.).

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij