Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

12/2019 - Betacom - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 4 września 2019 r. 1 sierpnia 2019

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też "K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A (w sali konferencyjnej na II p.) w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij