Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

6/2004 - Zmiana do prospektu emisyjnego - zawarcie umowy o subemisję usługową akcji Serii G 6 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2004 roku podpisana została umowa o subemisję usługową akcji serii G Spółki z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym w Rozdziale III pkt. 1.3.9. dodaje się zapisy o brzmieniu:

W dniu 6 lutego 2004 roku podpisana została umowa o subemisję usługową Akcji serii G pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach: patrz załączony pdf

Inne istotne postanowienia umowy subemisyjnej:

1. Emitent wypłaci Subemitentowi 3.000,00 złotych, każdorazowo z tytułu udostępnienia Akcji Serii G Osobom Uprawnionym po zakończeniu kolejnego terminu udostępniania.

2. Emitent pokryje koszt zaangażowania kapitału przez Subemitenta. Zwrot kosztów będzie płatny miesięcznie na podstawie faktur wystawianych przez Subemitenta i będzie wyliczany wg wzoru: K=W*(WIBOR 1M+1%)*30/360
gdzie:
K - miesięczny koszt kapitału wykazywany w fakturze wystawionej przez Subemitenta;
W - wartość środków zaangażowanych przez Subemitenta w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca, za który następuje zwrot kosztów, wyliczona jako iloczyn Akcji Serii G będących w posiadaniu Subemitenta w tym dniu oraz ceny emisyjnej Akcji Serii G;
WIBOR 1M - jednomiesięczny WIBOR z pierwszego dnia roboczego miesiąca, za który następuje zwrot kosztów.

3. Subemitent zwróci Emitentowi kwotę w wysokości otrzymanej dywidendy netto z tytułu posiadanych przez Subemitenta Akcji Serii G. Zwrot kwoty dywidendy netto nastąpi nie wcześniej niż po rozliczeniu się Subemitenta z Osobami Uprawnionymi do nabycia Akcji Serii G w danym roku.

4. Subemitent oświadczył, że nie zamierza korzystać z przysługującego mu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta z Akcji Serii G.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij