Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

10/2007/k - Betacom SA zwołanie ZWZ – korekta 17 sierpnia 2007

Zarząd BETACOM S.A. korygując niniejszym raport bieżący nr 10/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku, informuje o porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2007r. o godz. 12.00 w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 31A.

Zarząd BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142065, w oparciu o przepis art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki BETACOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 września 2007 r. o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A, z przedstawionym poniżej porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r. oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdań: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku netto Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego §16 o brzmieniu:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Wyboru członków Rady dokonuje Zgromadzenie akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych;
3. Rada Nadzorcza działa w trybie określonym w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą."
na następujące brzmienie:
"§16
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Wyboru członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.
4. Rada Nadzorcza działa w trybie określonym w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą."
14. Przedstawienie uchwały Zarządu zawierającej uzasadnienia upoważnienia Zarządu Spółki do: dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2010 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą aniżeli 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję skierowaną do oznaczonych adresatów akcji zwykłych na okaziciela w ramach jednej lub kolejnych serii w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego w liczbie nie większej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja (kapitał docelowy), celem programu motywacyjno-uznaniowego jest zwiększenie motywacji Kluczowych Pracowników i Współpracowników oraz Zarządu Spółki za zwiększanie kapitalizacji Spółki, oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę Statutu Spółki i dodanie po §6 - §6a Statutu Spółki w brzmieniu:
"§6b
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2010 r.  jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą aniżeli 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) w drodze emisji nie więcej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Cena emisyjna akcji nowych emisji w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 7 (słownie: siedem złotych).
3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno-uznaniowego realizowanego przez Spółkę, zgodnie z przyjętym w Spółce regulaminem programu motywacyjno-uznaniowego, jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego."
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że podjęcie uchwały o zmianie Statutu w zakresie objętym pkt 14 porządku obrad oznacza, że decyzję w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego podejmować będzie Zarząd Spółki działający za zgodą Rady Nadzorczej, a nie - jak stanowi art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych - Walne Zgromadzenie. Proponowana zmiana zatem z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy sąd skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia przez akcjonariuszy decyzji o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Skutkować to może pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, jakie zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego bez możliwości zaskarżenia przez akcjonariuszy takiej uchwały Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni ze świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.11472) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 31A - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 31A przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W tym samym miejscu w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem można zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad oraz uzyskać, za zwrotem kosztów, odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 §1- §4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 25 września  2007 r. od godziny 11.45.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij