10/2007/k

Betacom SA zwołanie ZWZ – korekta

17 sierpnia 2007
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. korygując niniejszym raport bieżący nr 10/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku, informuje o porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2007r. o godz. 12.00 w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 31A.

Zarząd BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142065, w oparciu o przepis art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki BETACOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 września 2007 r. o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A, z przedstawionym poniżej porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r. oraz oceny Rady Nadzorczej sprawozdań: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku netto Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego §16 o brzmieniu:
„§16
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Wyboru członków Rady dokonuje Zgromadzenie akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych;
3. Rada Nadzorcza działa w trybie określonym w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.”
na następujące brzmienie:
„§16
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Wyboru członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.
4. Rada Nadzorcza działa w trybie określonym w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.”
14. Przedstawienie uchwały Zarządu zawierającej uzasadnienia upoważnienia Zarządu Spółki do: dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2010 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą aniżeli 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję skierowaną do oznaczonych adresatów akcji zwykłych na okaziciela w ramach jednej lub kolejnych serii w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego w liczbie nie większej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja (kapitał docelowy), celem programu motywacyjno-uznaniowego jest zwiększenie motywacji Kluczowych Pracowników i Współpracowników oraz Zarządu Spółki za zwiększanie kapitalizacji Spółki, oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę Statutu Spółki i dodanie po §6 – §6a Statutu Spółki w brzmieniu:
„§6b
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2010 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą aniżeli 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) w drodze emisji nie więcej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Cena emisyjna akcji nowych emisji w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 7 (słownie: siedem złotych).
3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno-uznaniowego realizowanego przez Spółkę, zgodnie z przyjętym w Spółce regulaminem programu motywacyjno-uznaniowego, jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki, zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że podjęcie uchwały o zmianie Statutu w zakresie objętym pkt 14 porządku obrad oznacza, że decyzję w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego podejmować będzie Zarząd Spółki działający za zgodą Rady Nadzorczej, a nie – jak stanowi art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie. Proponowana zmiana zatem z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy sąd skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia przez akcjonariuszy decyzji o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Skutkować to może pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, jakie zostaną wyemi
towane w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego bez możliwości zaskarżenia przez akcjonariuszy takiej uchwały Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni ze świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.11472) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 31A – sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 31A przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W tym samym miejscu w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem można zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad oraz uzyskać, za zwrotem kosztów, odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 §1- §4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Zarząd Betacom S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 25 września 2007 r. od godziny 11.45.

Kontakt dla inwestorów