Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

19/2008 - - - Korekta raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r. 15 października 2008

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że dokonał następujących uzupełnień do raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r., który Spółka opublikowała 30 lipca 2008r.:
pkt. 13 komentarza Zarządu do ww. raportu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"13. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Betacom S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na podstawie posiadanych przez Betacom S.A. zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, na dzień przekazania niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są:
- Robert Fręchowicz posiadający 242.002 akcje, dające udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 11,98%,
- Jarosław Gutkiewicz posiadający 240.000 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 11,88%,
- Mirosław Załęski posiadający 204.000 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 10,10%,
- KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadające 116.730 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 5,78%.

Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego raportu Anna Załęska, żona Mirosława Załęskiego, posiada 20.900 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 1,03%.

Według posiadanych przez Zarząd Betacom S.A. zawiadomień, poza nabyciem 20.900 akcji przez Annę Załęską, nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu Betacom S.A. od przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego zakończonego 31 marca 2008r."

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij