19/2008

Korekta raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r.

15 października 2008
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że dokonał następujących uzupełnień do raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r., który Spółka opublikowała 30 lipca 2008r.:
pkt. 13 komentarza Zarządu do ww. raportu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„13. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Betacom S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na podstawie posiadanych przez Betacom S.A. zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, na dzień przekazania niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są:
– Robert Fręchowicz posiadający 242.002 akcje, dające udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 11,98%,
– Jarosław Gutkiewicz posiadający 240.000 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 11,88%,
– Mirosław Załęski posiadający 204.000 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 10,10%,
– KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadające 116.730 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 5,78%.

Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego raportu Anna Załęska, żona Mirosława Załęskiego, posiada 20.900 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 1,03%.

Według posiadanych przez Zarząd Betacom S.A. zawiadomień, poza nabyciem 20.900 akcji przez Annę Załęską, nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu Betacom S.A. od przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego zakończonego 31 marca 2008r.”

Kontakt dla inwestorów