Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

7/2013 - BETCOM - Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy 18 września 2013

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 18 września 2013 r. umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5.
Przedmiotem umowy jest dostawa licencji na bezterminowe użytkowanie oprogramowania serwerowego, klienckiego oraz licencji dostępowych.

Łączna wartość umowy wynosi brutto 19 866 750,90 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 90/100).

Termin realizacji umowy został określony do 9.10.2013 r.

Zabezpieczeniem  należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 397 335,02 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 02/100) ważna od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu realizacji umowy przedłużonego o 30 dni.

Wykonawca, obowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następującej wysokości:
- za każdy dzień opóźnienia w dostawie licencji wraz z przekazaniem dokumentów potwierdzających nabycie przez Zamawiającego licencji   Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy;
- w przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy powyżej 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto umowy , niezależnie od pozostałych kar umownych;
- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną   w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto umowy;
- w przypadku opóźnienia terminu wymiany nośnika cyfrowego na nowy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o tym fakcie od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij