7/2013

Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy

18 września 2013
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 18 września 2013 r. umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5.
Przedmiotem umowy jest dostawa licencji na bezterminowe użytkowanie oprogramowania serwerowego, klienckiego oraz licencji dostępowych.

Łączna wartość umowy wynosi brutto 19 866 750,90 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 90/100).

Termin realizacji umowy został określony do 9.10.2013 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 397 335,02 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 02/100) ważna od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu realizacji umowy przedłużonego o 30 dni.

Wykonawca, obowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następującej wysokości:
– za każdy dzień opóźnienia w dostawie licencji wraz z przekazaniem dokumentów potwierdzających nabycie przez Zamawiającego licencji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy;
– w przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy powyżej 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto umowy , niezależnie od pozostałych kar umownych;
– za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto umowy;
– w przypadku opóźnienia terminu wymiany nośnika cyfrowego na nowy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o tym fakcie od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów