Betacom SA zakończył II kwartał roku obrachunkowego 2007/2008

Betacom
5 listopada 2007

W II kwartale bieżącego roku obrotowego Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 32,4 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 74,9%.

W II kwartale Spółka zanotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 0,3 mln zł oraz stratę netto w wysokości 0,2 mln zł (w II kwartale poprzedniego roku obrotowego zysk netto wyniósł 0,3 mln zł).

Narastająco po II kwartałach przychody Spółki wyniosły 71,1 mln zł co stanowi wzrost o 100% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast zysk netto wynosi 0,2 mln zł (rok temu spółka zanotowała stratę 1 mln zł).
Równocześnie nadal dynamicznie rosła sprzedaż produktów i usług z dużą wartością dodaną – do ponad 7 mln zł w II kwartale, co stanowi wzrost o 94% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Spółka dynamicznie pozyskuje nowych klientów oraz poszerza zakres produktów i usług oferowanych dotychczasowym klientom. W ostatnim kwartale zrealizowała i podpisała wiele nowych kontraktów. Warto podkreślić, że Betacom coraz częściej realizuje duże kontrakty o wartości kilkunastu mln złotych.

Ze względu na fakt, że branża informatyczna charakteryzuje się dużą sezonowością, a IV kwartał kalendarzowy (III kwartał obrotowy spółki) zwykle przynosi największe przychody w roku, Betacom spodziewa się znaczącej poprawy wyniku w kolejnym kwartale, a przychody powinny przekroczyć 100 mln (sprzedaż całkowita za ubiegły rok wyniosła 85 mln).

26 października 2007r. Betacom wypłacił dywidendę w wysokości 1 111 000,00 zł, wobec czego na jedną akcję przypadła kwota 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy).

Betacom chce utrzymać politykę wypłaty dywidendy i dzielenia się z akcjonariuszami zyskami firmy. Planuje w najbliższych latach przeznaczać co roku 25-35% zysku na dywidendę.

Dla obecnych i potencjalnych klientów Betacom S.A. zorganizował ostatnio dwie duże konferencje tematyczne. Obie imprezy miały charakter cykliczny i odbyły się przy współudziale głównych partnerów biznesowych Betacom S.A. Tematem piątej, jubileuszowej edycji konferencji z cyklu „Akademii Golfa” były „Systemy informatyczne wspierające efektywne funkcjonowanie instytucji finansowych. Druga konferencja zatytułowana „Nowoczesne technologie w nauczaniu – perspektywy rozwoju” współorganizowana przez Betacom S.A. wraz ze spółką WiedzaNet miała międzynarodową obsadę i dotyczyła zagadnień e-learningowych.
Ponadto Betacom S.A. jako jeden z głównych partnerów HP, uczestniczył w prestiżowym wydarzeniu HP Software Forum.

W II kwartale roku obrotowego zostały powiększone możliwości świadczenia usług w zakresie Centrum Kompetencyjnego Rozwoju i Wdrożenia Oprogramowania, w ramach którego zostało wyodrębnionych 5 wyspecjalizowanych działów: Wdrożeń Systemów Zarządzania Rozwojem Kapitału Ludzkiego, Rozwiązań Biznesowych, Rozwiązań dla Finansów, Produkcji Oprogramowania i Rozwiązań Integracyjnych oraz Zarządzania Usługami ITIL i Service Desk.
W dłuższym okresie inwestycje kapitałowe w nowe obszary biznesowe powinny pozwolić na zwiększenie sprzedaży usług wysokomarżowych

Udostępnij