Wyniki finansowe – II kwartał roku obrotowego 2006/2007

Betacom
30 października 2006

W drugim kwartale bieżącego roku obrotowego Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 18,5 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 41%. Spadek dotyczy segmentu zamówień publicznych natomiast sprzedaż do korporacji wzrosła o około 25% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Mimo spadku sprzedaży Spółka zanotowała znaczący wzrost marży handlowej co wynika z systematycznego wzrostu udziału w sprzedaży rozwiązań z dużą wartością dodaną i wzrostu udziału usług w całkowitej sprzedaży.
Spółka zanotowała zysk na sprzedaży w wysokości 183 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej 319 tys. zł (co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 71%), zysk brutto 332 tys. zł, oraz zysk netto 332 tys. zł, co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 174%.

W zakresie pozyskiwania kontraktów związanych z tworzeniem oprogramowania na zamówienie i systemu do zarządzania wiedzą Spółka pozyskała wiele nowych kontraktów co przyniosło znaczący wzrost przychodów wzrost o 90% za dwa kwartały roku obrotowego Spółki.

Dzięki podjętym działaniom w celu optymalizacji kosztów w I kwartale Betacom znacząco ograniczyła koszty, które pozwoliły na większą rentowność sprzedaży.

Spółka poszerza systematycznie ofertę produktową i rozpoczęła oferowanie specjalistycznych rozwiązań dla rynku finansowego w zakresie monitorowania bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom w szczególności „anti-money laundering” i „fraud management system”.

Kolejnym obszarem zainteresowania Spółki jest poszerzenie oferty dla sektora telekomunikacyjnego w zakresie rozwiązań „fraud management” i „revenue assurance platform”.

Spółka w dniu 14.09.2006r. podpisała akt założycielski spółki akcyjnej pod firmą BI Insight Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał akcyjny spółki BI Insight S.A. będzie wynosił 500.000,00 złotych i będzie podzielony na 500.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

Akcje objęte przez Betacom S.A. stanowić będą 49% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 49% w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu.

BI Insight S.A. będzie się zajmowała świadczeniem usług Business Intelligence (BI) dla dużych korporacji. BI to oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych. Wdrożone pozwalają lepiej zarządzać zasobami firmy, pomagają podejmować szybsze i właściwe decyzje. System jest cennym uzupełnieniem wszystkich systemów informatycznych działających w przedsiębiorstwie.

Koncepcja Business Intelligence to zbiór aplikacji i technologii służących do wydobywania, przechowywania, analizowania i udostępniania danych, dzięki którym przedsiębiorstwo może podejmować szybciej lepsze decyzje biznesowe przez każdego z pracowników. Miejsce BI znajduje się na końcu łańcucha wartości, który zaczyna się w systemach operacyjnych takich jak ERP czy CRM oraz innych systemach przetwarzania transakcyjnego.

Analitycy Gartnera przewidują na najbliższe lata szybki wzrost sprzedaży rozwiązań BI. Z uwagi na fakt, że w Polsce firmy stosunkowo niedawno zainwestowały w systemy informatyczne i hurtownie danych, dotychczasowe inwestycje w BI były niewielkie, dlatego dynamika dla tego segmentu rynku w Polsce powinna znacząco przewyższać jej wzrost w krajach zachodnich.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij