2/2020

Zawarcie znaczącej umowy

30 stycznia 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 stycznia 2020r. został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. Aneks („Aneks”) do umowy o MultiLinię nr KO1088/17 z dnia 18.06.2018r. o kredyt obrotowy celowy i gwarancje z limitem 9,9 mln zł. Aneks został zawarty do 31.01.2021 r.

Podpisany Aneks wskazuje, że w ramach limitu dostępny jest następujący kredyt i gwarancje, przy czym łączna wykorzystana kwota nie może przekroczyć ustalonego limitu:

Kredyt obrotowy celowy na finansowanie kontraktów do kwoty 7,4 mln zł
Gwarancje bankowe, bądź wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu do kwoty 6 mln zł.
Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent wskazuje, że stroną Aneksu jest spółka Edventure Research Lab Sp. z o.o., która korzysta z przyznanego Emitentowi w związku z umową o MultiLinię nr KO1088/17 z dnia 18.06.2018r. kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2,5 mln zł z możliwością korzystania z tego kredytu do wysokości 500 tys. zł.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów