3/2020

Potencjalny wpływ COVID – 19 na działalność Betacom SA

8 maja 2020
Betacom

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 MAR oraz w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020r. Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, o potencjalnym wpływie zagrożenia epidemicznego wywołanego COVID-19 na działalność Spółki.

Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii wywołanej COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki, jednakże na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe oszacowanie tego wpływu. Emitent przewiduje, że na rynku IT na którym działa, może być odczuwalny kryzys gospodarczy spowodowany pandemią. Spowolnienie lub nawet spadek wzrostu gospodarczego może wpłynąć na spadek zamówień klientów, co może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. Zarząd Spółki, po przeprowadzeniu analizy dostępnych danych na dzień sporządzenia niniejszego raportu, przewiduje iż COVID-19 może wpłynąć na obniżenie poziomu sprzedaży w okresie I i II kwartału 2020 roku.

Spółka wskazuje jednocześnie, że rozmiar ograniczeń i okresu wpływu na wyniki działalności Emitenta jest nieznany, a ich wpływ na działalność Spółki jest uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem i kontrolą Emitenta z uwagi na wyjątkowo dużą niepewność i zmienność sytuacji rynkowej związaną z brakiem dokładnych informacji na temat czasu trwania zagrożenia epidemicznego i skali wszystkich ograniczeń z tym związanych, a także ich skutków gospodarczych po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wpływ COVID-19 na działalność Emitenta oraz podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków finansowych. Zarząd na bieżąco dokonuje przeglądu kosztów oraz możliwości ich zredukowania, a także zapewnienia płynności finansowej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż podjął wszelkie wysiłki, aby działalność operacyjna Spółki była obecnie prowadzona z zachowaniem zaleceń sanitarnych, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań. Wszyscy pracownicy oraz osoby współpracujące ze Spółką zostały szczegółowo poinstruowane na temat potencjalnego zagrożenia epidemicznego oraz o sposobach jego zapobiegania, wprowadzono pracę zdalną w obszarach, gdzie zastosowanie takiej formy było możliwe bez wpływu na zdolności operacyjne, tj. pracą zdalną.

Powyższa ocena wpływu COVID-19 na działalność Emitenta i jej wpływu na przyszłe wyniki finansowe została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na wyniki finansowe i sytuację Spółki oraz bardziej precyzyjne szacunki wpływu epidemii na wyniki Spółki, zostaną opublikowane w najbliższym raporcie okresowym.

Kontakt dla inwestorów