41/2018

Betacom – Korekta raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2018 Spółki

21 grudnia 2018
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku dokonał korekty raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018. Przedmiotem wprowadzonej korekty jest poprawa omyłki pisarskiej w Wybranych danych finansowych w pozycji „Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów”, tj. zmiana wartości przychodów ze sprzedaży za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 wykazanych w przeliczeniu na EUR – było 15.068 tys. EUR, jest 6.429 tys. EUR.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów