17/2019

Betacom – Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego Spółki

2 grudnia 2019
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za półrocze roku obrotowego, tj. za okres od 01.04.2019 do 30.09.2019. Przedmiotem wprowadzonej korekty jest poprawa omyłki pisarskiej w pkt 10 Półrocznego sprawozdania z działalności Betacom SA w tabeli prezentującej stan posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w taki sposób, że:

1. Było: akcjonariusz Mirosław Załęski – 222.600 akcji,
Powinno być: akcjonariusz Mirosław Załęski – 201.000 akcji,

2. Było: akcjonariusz Robert Fręchowicz – 201.980 akcji,
Powinno być: akcjonariusz Robert Fręchowicz – 222.600 akcji,

3. Było: akcjonariusz Jarosław Gutkiewicz – 201.000 akcji,
Powinno być: akcjonariusz Jarosław Gutkiewicz – 201.980 akcji.

Kontakt dla inwestorów