30/2005

Betacom S.A. decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

5 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.09.2005 r. Rada Nadzorcza Betacom S.A. podjęła uchwałę, iż będzie wnioskowała do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podział zysku netto za 2004 rok w wysokości 2 959 155,41 PLN w następujący sposób:

1) na dywidendę – kwotę 1 010 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych),
2) na kapitał zapasowy – kwotę 1 949 155,41 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 41/100 złotych).

Decyzję w przedmiocie podziału zysku Betacom S.A. za 2004 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 września 2005 roku. Termin ustalenia prawa do dywidendy – 14 października 2005 roku, termin wypłaty dywidendy – 31 października 2005 roku.

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt. 7 RO – informacja o decyzji RN w sprawie wypłaty dywidendy.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów