33/2006

Betacom S.A. decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

31 sierpnia 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2006r. Rada Nadzorcza Betacom S.A. podjęła uchwałę, iż będzie wnioskowała do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podział zysku netto za 2005 rok w wysokości
1 103 693,85 PLN w następujący sposób:
1) na dywidendę – kwotę 1 050 400,00 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych),
2) na kapitał zapasowy – kwotę 53 293,85 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy 85/100 złotych).
Decyzję w przedmiocie podziału zysku Betacom S.A. za 2005 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 września 2006 roku. Termin ustalenia prawa do dywidendy – 12 października 2006 roku, termin wypłaty dywidendy – 27 października 2006 roku.

Podstawa prawna:

§ 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów