14/2013

Betacom S.A. Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

4 listopada 2013
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Woźniakowskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki, o zbyciu 19.081 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki przez Runicom Capital Ltd. z siedzibą na Cyprze – podmiot kontrolowany przez Runicom S.A., którego Prezesem Zarządu jest Pan Andrzej Woźniakowski.

Zbycie ww akcji Spółki nastąpiło na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 października 2013 roku po cenie 6,85 zł za jedną akcję.

Kontakt dla inwestorów