1/2011

Betacom S.A. Korekta pomyłki pisarskiej – numeru raportu bieżącego z dnia 05 stycznia 2011r.

10 stycznia 2011
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. przesyła korektę raportu bieżącego z dnia 05 stycznia 2011 roku, któremu na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej nadano błędny numer 14/2010.Poniżej pełna treść raportu z dnia 05 stycznia 2011 r. wraz z jej prawidłowym numerem 1/2011, pozostała część raportu pozostaje bez zmian:

„Raport bieżący nr 1/2011

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A. na mocy którego strony zgodnie postanawiają o rozwiązaniu umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie zawartej 15 lutego 2010r. wraz z aneksem nr 1 do umowy z dnia 24 sierpnia 2010r. ze skutkiem natychmiastowym.”

Kontakt dla inwestorów