5/2008

Betacom S.A. – nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

19 maja 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2008 roku otrzymał od osoby z Zarządu, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem żona osoby z Zarządu nabyła w dniach 14, 15, 16 maja 2008 roku 20.900 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po cenie 13,85 zł za jedną akcję, które stanowią 1,03 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Żona osoby z Zarządu nabyła ww. akcje w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obecnie żona osoby z Zarządu posiada 20.900 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A., które stanowią 1, 03% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 1,03% w ogólnej liczbie głosów, natomiast osoba z Zarządu posiada 204.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A., które stanowią 10,10% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów