22/2007

Betacom S.A. – nabycie przez członka zarządu akcji serii G

12 października 2007
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 12 października 2007 roku otrzymał od Pana Jarosława Pencaka zawiadomienie w trybie ar. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem Pan Jarosław Pencak, pełniący funkcję Członka Zarządu nabył w dniu 11 października 2007 roku 2 800 akcji zwykłych na okaziciela serii G BETACOM S.A. po cenie 5,72 zł za jedną akcję, które stanowią 0,14% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Jarosław Pencak nabył akcje od Domu Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A. (subemitent usługowy) w trybie realizacji programu motywacyjnego.

Obecnie Pan Jarosław Pencak posiada 15 187 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A., które stanowią 0,75% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 15 187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,75 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów