37/2005

Betacom S.A. nabycie przez członka zarządu akcji serii G w ramach programu motywacyjnego

11 października 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Panu Arturowi Jurskiemu – Członkowi Zarządu Spółki Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA pełniący funkcję subemitenta usługowego akcji serii G przydzielił 8 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach programu motywacyjnego o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,00 zł każda.

Cena nabycia akcji wynosiła 5,62 zł za akcje (cena emisyjna została powiększona o koszty subemitenta usługowego przypadające na każdą akcję). Wartość transakcji przekroczyła w złotych polskich równowartość 5 000 EUR.
Pan Artur Jurski obecnie posiada 23.000 akcji Spółki Betacom S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 RO – nabycie /zbycie przez emitenta lub j. z. papierów emitenta

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów