9/2011

BETACOM S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. na dzień 28 września 2011roku wraz z projektami uchwał.

30 sierpnia 2011
Betacom

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd Spółki Betacom S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2011r. na godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załacznik_do_RB_9/2011_- ogłoszenie_w_sprawie_ZWZ_-_28-9-2011.pdf

Załącznik_do_RB 9/2011_-_projekty_uchwał_ZWZ_- 28-9-2011.pdf

Kontakt dla inwestorów