38/2005

Betacom S.A. otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej.

21 października 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że do dnia 21 października 2005 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę brutto 1.166.464,16 EURO (956.118,17 Euro netto) w ramach realizacji umowy ramowej o której Betacom S.A. informował w dniu 12-9-2005r. w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Zasady realizacji dostaw, warunki finansowe oraz informacje dotyczące kar umownych zostały określone w umowie ramowej i przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Wartość otrzymanych zamówień w PLN wyniosła brutto 3.733.163,39 i została wyliczona wg średniego kursu NBP (tabela kursów nr 205/A/NBP/2005) z dnia 21.10.2005r.

Przedmiotem umów jest sprzedaż, dostawa, instalacja i świadczenie usług serwisu dla serwerów oraz dostawa i konfiguracja oprogramowania.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą uznano łączną wartość zleceń od momentu podpisania umowy ramowej przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów