42/2005

Betacom S.A. otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej.

29 listopada 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 18.11.2005 r. do 29.11.2005 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę brutto 852 343,25 Euro (698 642,01 Euro netto) w ramach realizacji umowy ramowej o której Betacom S.A. informował w dniu 12.09.2005r. w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Zasady realizacji dostaw, warunki finansowe oraz informacje dotyczące kar umownych zostały określone w umowie ramowej i przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Wartość otrzymanych zamówień w PLN wyniosła brutto 3 318 427,98 i została wyliczona według średniego kursu NBP (tabela kursów nr 230/A/NBP/2005) z dnia 29.11. 2005 r.

Przedmiotem umów jest sprzedaż, dostawa, instalacja i świadczenie usług serwisu dla serwerów oraz dostawa i konfiguracja oprogramowania.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto łączną wartość zleceń w PLN otrzymanych od dnia 18.11.2005 r. do dnia 29.11.2005 r. przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów