15/2007

BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007 roku

14 września 2007
Betacom

Raport bieżący nr 15/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) – informacje bieżące i okresowe
Data sporządzenia: 14 września 2007 roku
Skrócona nazwa emitenta: BETACOM

Temat: BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007 roku
Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007 roku w wysokości 1.111.000,00 zł. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie podziału zysku netto, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą, prawo do dywidendy przysługiwać będzie osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 11 października 2007 roku (dzień dywidendy), a termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 26 października 2007 roku.

Kontakt dla inwestorów