15/2008

BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2008 roku

16 września 2008
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2008 roku w wysokości 808.000,00 zł (40 groszy na akcję). Zgodnie z projektem uchwały w sprawie podziału zysku netto, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą, prawo do dywidendy przysługiwać będzie osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 października 2008roku (dzień dywidendy), a termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 24 października 2008 roku.

Kontakt dla inwestorów