12/2009

BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009 roku

29 lipca 2009
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009 roku w wysokości 505.000,00 zł (25 groszy na akcję). Rada Nadzorcza w dniu 28.07.2009r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i podjęła uchwałę w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008/2009 zysku w kwocie 542 765,12zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 12/100 złotych) w sposób następujący:
1) na dywidendę – kwotę 505 000,00 PLN (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,25zł.
2) na kapitał zapasowy – kwotę 37 765,12,00 PLN ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć 12/100 złotych).
3) jeżeli KDPW zaakceptuje te terminy to w dniu 8 października 2009 roku będzie dzień przyznania dywidendy, a termin wypłaty dywidendy nastąpiłby w dniu 22 października 2009 roku.

Kontakt dla inwestorów