7/2008

Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy

23 czerwca 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 czerwca 2008r. podpisanej umowy forfaitingowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 na łączną kwotę brutto 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów zł). Przedmiotem umowy jest wykup wierzytelności do wysokości limitu określonego w umowie.
Bank będzie przyjmował wierzytelności do wykupu do dnia 11 lipca 2008r. włącznie. Przyjmowane będą jedynie te wierzytelności, których wykup przypada przed dniem 11 sierpnia 2008r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kontrakt zawarty między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a konsorcjum firm Betacom S. A. (Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 42 725 446,98 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł 98/100).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów