4/2008

Betacom S.A. – podpisanie znaczącej umowy

16 kwietnia 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2008r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a konsorcjum firm Betacom S. A. (Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 42 725 446,98 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł 98/100). Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja sprzętu komputerowego w 929 pracowniach komputerowych w szkołach na terenie Regionu I (zadanie A) obejmującego województwa dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy.
Termin realizacji umowy został określony na 56 dni od dnia podpisania umowy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 4 272 544,70 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery zł 70/100).

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niewykonanej części umowy, za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia 5-cio dniowego terminu na uzupełnienie braków w dostawie lub nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania wynikające z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni dostarczonej niezgodnie z umową, za każdy dzień do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej.

W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z konfiguracją określoną w umowie lub niezgodności miedzy zamawianą i wykonaną instalacją sieciową, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni dostarczonej niezgodnie z umową, za każdy dzień do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej.

W przypadku opóźnień w wykonaniu czynności gwarancyjnych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy.

Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.
Kary umowne podlegają sumowaniu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów