3/2008

Betacom S.A. – podpisanie znaczącej umowy

16 kwietnia 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2008r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a konsorcjum firm Betacom S. A. (Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 48 299 245,68 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 68/100).

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja sprzętu komputerowego w 1024 pracowniach komputerowych w szkołach na terenie Regionu III (zadanie C) obejmującego województwa małopolskie, śląskie i opolskie oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy.
Termin realizacji umowy został określony na 56 dni od dnia podpisania umowy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie 4 829 925,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć zł).

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niewykonanej części umowy, za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia 5-cio dniowego terminu na uzupełnienie braków w dostawie lub nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania wynikające z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni dostarczonej niezgodnie z umową, za każdy dzień do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej.

W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z konfiguracją określoną w umowie lub niezgodności miedzy zamawianą i wykonaną instalacją sieciową, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni dostarczonej niezgodnie z umową, za każdy dzień do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej.

W przypadku opóźnień w wykonaniu czynności gwarancyjnych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto pracowni za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy.

Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.
Kary umowne podlegają sumowaniu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów